Istina o nemogućem
Artemida © 2022 Anton Celin

HASS – HRVATSKA ARISTOKRATSKA SVEMIRSKA STRANKA - HASS - CROATIAN ARISTOCRATIC SPACE PARTY Anton Celin

- putanja budućih i apsolutnih političkih dokaza -

- "velika prevara" u algoritmu duha koja se samo u okviru bogo/poslane istine stvoritelja sveg može razumjeti, te time postaviti na svoje mjesto sve političke kockice mogućeg, i razriješiti -

Ne možete ništa uraditi u demokraciji, a i s demokracijom u svijetu, osim prevara i polaganje puta narodu za njegovu programsku propast. Narod će stalno biti u klopci vlastitog mediokritetstva i gluposti, i drugi će ga stalno forsirati oko toga i držati u onom stanju, u kojem je laka proizvodnja robova. Mantra "demokracija" je izborni pojam i proročki jamac propasti naroda koji upravo izgleda kao dobar dokaz. "Vladajte i izaberite i budite suvereni, i samo slušajte i izvršavajte što vam 'Ja' govorim!" Onaj koji im to kaže – a da ovdje konsultujemo Jeremiju – pripada "ludim prorocima", a koje božji navjestitelj (Jeremija) stavlja u sam epicenter zla, u proročkom svjetotvorstvu, kada govori da, onaj koji koji sluša "lude proroke", kako govore najljepše o budućnosti, i daju obećanja za bajni svijet koji s njim dolazi, povaljan će ležati po ulicama Jeruzalema, i neće imati tko da sahrani niti njih, niti ženu njihovu, niti djecu njihovu.
Jer sve je potpuno jednostavno u svijetu, kada se stalno pred demosom događa svijet po profetologiji, kako će zauvijek pred narodom biti: "Proroci lažno proriču, a svećenici poučavaju na svoju ruku, te mojem narodu to omilje." (Jr. 5, 31)
Na jednoj duhovnoj paradigmi općih duša, a što znači cjeline demosa, ne počiva ništa, i tu počiva sveopća sljepoća koja ima svoj egoistički razlog, i priča koja priča priču da bi se postiglo i uzdiglo potrebno ropstvo. Nietzsche je jednom prilikom jednostavno rekao, da "narod u biti želi da bude 'vođen', ali tako da izgleda kao da on vodi". Na tom skrivenom i dubinskom osjećaju naroda, kalemi se vlast hoštaplera ovog svijeta, koji svoje main stream priče i propagandni program financiraju upravo s novcem koji su ukrali od onih, koje će ovim putom praviti robovima. To im upravo omogućuje demokracija kao pojam i kao mantra, koja će do u beskraj hipnotizirati neuke svojim okolo nabujalim reperima konstrukcijskih paranoičnih dokaza.
Demokracija je slijepa za istinu - i vidi njih puno – i ona je slijepa za bogoposlane i genije, za stvoritelje; za aktivni duh koji s vremenom opstoji u vječnosti, za metafizička otkrića koja se po proroku transponuju se iz jednog svijeta, u sve svjetove. Sljepoća demokracije znači i lakoću vladanja u korist onih koji ostvaruju svoju najprizemniju vlast, i drže je silom, i djelimičnom mudrošću: a na poziciji koju su upravo ukrali od svijeta i naroda, tako da im je priča u slatkoriječivosti se utopila do takve neprepoznatljivosti, da im se takav svijet klanja neupitno.
Demokracija je učinkovita mantra uredskih miševa, kojima po pravilu ništa nije sveto. Narodu se baca pijesak u oči govorom o nekakvom komunizmu i slobodi, čime se on motivira da permanentno ostaje u ropstvu. Tu se spiminje i tolerancija i istina, i budućnost i napredak svijeta: iako je budućnost vremenska komponenta "zaborava bitka", a ne vječna u stvoritelju, pa tako se s tim permanentno upada u sustavno paraniočni problem.
Demokracija i jest akceleracijska mantra sustavnog stvaranja u beskraj robova. To je danas najveći profetološki "svjetodržeći pojam" pogrešnog svijeta, koji se sam iznutra ne može razriješiti. Napad na demokraciju – kao tobožnju istinu – je opet put ka slobodi, koji se opet samo na ovaj način bogoposlaničkog iskaza može postaviti.
Dostojevski je svojevremeno predviđao kako će "tolerancija doći do takve razine, da će inteligentnim ljudima biti zabranjeno njihovo mišljenje, kako ne bi uvrijedili imbecile." I tu se upravo otkriva prava relativnost svijeta, i mogućnost prave apsolutnosti koja je jedino kod bogoposlanih ili genija ostvarena, gdje je razlog jednostavan. Oni su u permanentnom dijalogu sa Stvoriteljem, a gdje se na kraju apsolutnost kao nešto metafizičko, jedino može tražiti.
Ali ne može se ni jednostavno reći, "ubiji demokraciju", i spasit ćeš čovječanstvo u smislu velikih duša, subjekta koji aktivno iznutra buja k postojanju, pa ćeš i otkriti i bogove i zakone puta – koji su i najveći proroci – i doći do istine, slobode i vječnosti, i razumjeti odakle vrijeme. Ona u postojanju i svijetu – kao demokracija - ima svoje mjesto, ali nikako apsolutno u odlučivanju, što se danas nakaradno politički želi nametnuti, a koja se iz dva razloga tako pretpostavljaju.
"Glas naroda jeste glas Boga", ali u odnosu samo na spontani izričaj kao izljev duha – iznutra, neposredno - a nikako na isforsiran odgovor s nametnutim rogobatnim političkim pitanjima, do kojih odgovora običan čovjek niti po racionalnom znanju, a niti po svojoj intuiciji - bilo kako da je uzmemo (u njezinoj snazi) - ne može doći.
Malo je ljudi danas u svijetu – a tako je i zauvijek - koji će za istinu kao jedan Sokret, Isus, Eckhart, Bruno izvesti "salto mortale" bez zaštitne mreže. Ono što jedan bogoposlani genij intuitivno u svojoj intimi neposredno (u svijet) donosi, je najveći algoritam duha koji se profetološki može pojaviti, pa je i sam zalog stvaranja. Njega svi intelektualci svijeta - civilizacije - da se saberu na jedno mjesto, i misle ne mogu razumjeti i razriješiti. To je "algoritmu duha" koji se jednostavno ne može pojmiti; pa niti kao misterij Eshila i Sofokla koji su rekli veliku bit – i jedan i drugi - i nestali s horizonta, a onda se dogodilo to da se pojavljuju ljudi koji se svaki dan pitaju: kako se to moglo dogoditi i zar je tako nešto bilo moguće?
Bog može ono što čovjek ne može; a i svijet ne može, i čovječanstvo ne može, civilizacija – kodirana u svom stereotipu izbora - ne može.
A u vezi sa gore spomenutim može se reći da je najveće pitanje danas, za mene - a koje sam ja sebi kao šesnaestogodišnjak u gimnaziji (u vezi Sofokla) postavio - koji je smisao života i opstanka svijeta kada je Antigona mrtva? Uz to, a opet u vezi s ovim - s Eshilom - ne liči li Okovani Prometej na Isusa; samo što je prvi istinom i slikom prisutan, a Isus se i "u Riječi" pojavljuje, u misli daje svjeto-uredbene poruke kao prorok? Pri tome su obojica paradigme civilizacije i osobiti ljudi, kada se ovdje događa konceptualna umjetnost onih koji su postali bogovi. E tako je i s politikom.
Onaj koji hoće vladati narodom i državama, svijetom, mora svijet dovesti u poziciju da ga "rastopi", tako da ga u toj oblikovnoj masi može nanovo izvajati na novi način, po novom programu svojeg projekta, a zbog čega se može zvati njegovim prorokom. Tako ga svijet jedino može čuti! A uz to, to i jest osobiti dar (duha) koji se lako ne dobiva, te svima nije dopušteno da ga imaju; a čovjek koji ga prima mora imati osobit odnos sa božanskim.
Tako je i sa Bosnom i Hercegovinom i tri njezina ustavotvorna naroda, Hrvatima, Srbima i Bošnjacima-Muslimanima; i njih treba "rastopiti" i pretvoriti u jednu supstancu – "bosansku" - koje je ime s tri značenja, hrvatsko i srpsko i muslimansko, te opet, postaviti tri BH naroda - štiteći državotovno načelo ujedinjeno iz 3-fundamenta - gdje nikome nije tijesno zato što su se svi raširili, i nikome ne smije biti uskraćeno nešto, zato što su svi drugi dobili sve što im je potrebno.
Pa "aristokracija kao istina" to tako jednostavno razrješuje, uviđajući pravi odnos stvari i imajući empatiju prema svim božanskim bićima – koja su moguća – gdje to nije prevara, kako je to postavljeno u imenima demokracije, monarhije, oligarhije, tako da se zadovolji ad hoc u konkretnom vremenu sitna nečija materijalna potreba. Razmišljanja aristokracije su apsolutna i vječna, i ona se ne postavljaju u vrijeme, tako da idu za svijetom - i vremenom - nego drže čvrsto arhetipa svog nebeskog odlučivanja. Profetologija svijeta, njegova mitologija može to da zatražiti, ako sama odluči da to vrijedi u nekom njezinom vremenskom pretpostavljanju.
Ponavljajući ovdje Nietzscheovu tvrdnju kako, narod voli da bude vođen, ali tako da izgleda kao da on vodi, treba reći da narod i "ne zna" i zato ne može doseći visoku gnostiku u sebi, te se drži u svjetotvorstvu pod sustavom apologetike, ili forsiranog upućivanja u dogmatsko vjerovanje. Ono genijalno mora biti uništeno da bi se površinska prozaika svijeta - na dnevnom redu – u miru ostvarivala, a od rezidentnih ljudi koji to neko vrijeme tipski mogu ponijeti.
Bogoposlaničke poruka su uvijek u pitanju, i prezrene u svijetu, u "materiji" i tijelu prostora i vremena, ali su i najvrjednije - i svjetotvorne – te gotovo nitko od ljudi baš ne voli kada dođu.
Ljudi se dijele na imbecile, debile, mediokritete, talente i genije, kada je to najviša istina po hijererhiji duha, koju demokracija uopće ne smije razumjeti, vidjeti, pojmiti. Uz to, to je najvažnija istina u filozofiji, bez koje se do filozofije uopće ne može doći. Da bi se filozofija otkrila, treba imati jasnu pred viziju pred sobom hijerarhije Univerzuma, koja je ujedno i hijerarhija ljudi i duša, od koje ljudi i znanstvenici - čak jako talentirani (i sva gotovo inteligencija) - strahovito bježe. Pa onaj koji nikako ne može doći do vrha, osjeća da postoji gore bolji, pa će uvijek radije ići na sveopće niveliranje, i tako sebi osigurati dobro mjesto, dobru poziciju, ili sebe ne-ugroziti. A to je onda mišljenje koje postaje zakon za svijet, jer drži svjetsku poziciju tog ujednačenog postojanja u riječi i u mantrama komunizma, ili demokracije - što je jedno te isto - a što je i algoritamski put za permanentno i neupitno porobljavanje.

_______

- the trajectory of future and absolute political evidence -

- a "great deception" in the algorithm of the spirit, which can be understood only within the framework of the divinely sent truth of the creator of everything, and thus put in its place all the political dice of the possible, and resolve -


You can do nothing in democracy, and with democracy in the world, except fraud and paving the way for the people for their program failure. The people will constantly be trapped in their own mediocrity and stupidity, and others will constantly force themselves around it and keep it in a state in which slave production is easy. The mantra “democracy” is an electoral term and a prophetic guarantor of the downfall of the people which just seems like good evidence. "Rule and choose and be sovereign, and just listen and do what 'I' tell you!" The one who tells them this - and to consult Jeremiah here - belongs to the "crazy prophets", which the prophet of God (Jeremiah) puts at the very epicenter of evil, in the prophetic world, when he says yes, the one who listens to "crazy prophets", as they say the most beautiful of the future, and give promises for the fabulous world that comes with it, will lie prostrate in the streets of Jerusalem, and there will be no one to bury them, their wife, or their children.
For everything is completely simple in the world, when the world according to profetology is constantly happening before the demos, as it will forever be before the people: "The prophets prophesy falsely, and the priests teach on their own, and my people love it." (Jr. 5, 31)
On one spiritual paradigm of general souls, which means the whole of the demos, nothing rests, and there rests the universal blindness that has its egoistic reason, and the story that tells the story to achieve and elevate the necessary slavery. Nietzsche once simply said, that "the people essentially want to be 'led', but so that it looks like they are leading." On this hidden and deep feeling of the people, the power of the hostage-takers of this world is grafted, who finance their main stream stories and propaganda program with the money they stole from those who will make slaves this way. This is exactly what democracy enables them as a concept and as a mantra, which will endlessly hypnotize the ignorant with its swollen benchmarks of constructive paranoid evidence.
Democracy is blind to truth - and sees many of them - and it is blind to messengers and geniuses, to creators; for an active spirit that survives in eternity over time, for metaphysical discoveries that are transposed by the prophet from one world to all worlds. The blindness of democracy also means the ease of governing for the benefit of those who exercise their most mundane power, and hold it by force, and partial wisdom: and in a position they have just stolen from the world and the people, so that their story such a world worships them unquestioningly.
Democracy is an effective mantra of office mice, to whom, as a rule, nothing is sacred. People are thrown sand in the eyes by talking about some kind of communism and freedom, which motivates them to remain in slavery permanently. This is where tolerance and truth, and the future and progress of the world, are mentioned: although the future is a temporal component of the "forgetting battle" and not eternal in the creator, it thus permanently runs into a systematically paranoid problem.
Democracy is the accelerating mantra of systematic creation into infinity of slaves. This is today the greatest prophetic "world-holding notion" of the wrong world, which cannot be resolved from within. The attack on democracy - as a supposed truth - is again the path to freedom, which again can only be set up in this way of a prophetic statement.
Dostoevsky once predicted that "tolerance will reach such a level that intelligent people will be banned from their opinions, so as not to offend the imbeciles." And this is where the true relativity of the world is revealed, and the possibility of true absoluteness, which is realized only with the messengers or geniuses, where the reason is simple. They are in permanent dialogue with the Creator, and where in the end absoluteness as something metaphysical can only be sought.
But it cannot be simply said, "kill democracy", and you will save humanity in the sense of great souls, a subject that actively flourishes from within, and you will discover the gods and the laws of the way - who are the greatest prophets - and come to the truth , freedom and eternity, and understand where time comes from. It has its place in existence and in the world - as a democracy - but by no means absolutely in decision-making, which is what we want to impose politically today, and which are assumed for two reasons.
"The voice of the people is the voice of God", but in relation only to spontaneous expression as an outpouring of the spirit - from within, directly - and not to a forced answer with imposed rude political questions, to which the common man answers neither by rational knowledge nor by intuition - however we take it (in its power) - it cannot come.
There are few people in the world today - and it is forever - who, for the truth as one Socrates, Jesus, Eckhart, Bruno, will perform a “salto mortale” without a safety net. What a God-sent genius intuitively brings directly (into the world) into his intimacy is the greatest algorithm of the spirit that can appear professionally, so it is the very pledge of creation. It cannot be understood and resolved by all the intellectuals of the world - civilization - to come together in one place. It is an “algorithm of spirit” that simply cannot be comprehended; not even as a mystery to Aeschylus and Sophocles who said the great essence - both of them - and disappeared from the horizon, and then it happened that people appeared every day wondering: how could this have happened and was such a thing possible ?
God can do what man cannot; and the world cannot, and humanity cannot, civilization - coded in its stereotype of choice - cannot.
And in connection with the above, it can be said that the biggest question today, for me - which I asked myself as a sixteen-year-old in high school (about Sophocles) - what is the meaning of life and survival of the world when Antigone is dead? In addition, and again in connection with this - with Aeschylus - does not the Chained Prometheus look like Jesus; only that the former is present in truth and image, and that Jesus also appears "in the Word," giving in his mind sacred orders as a prophet? In doing so, they are both paradigms of civilization and special people, when the conceptual art of those who became gods takes place here. So it is with politics.
He who wants to rule the people and states, the world, must put the world in a position to "melt" it, so that in that formative mass he can re-sculpt it in a new way, according to the new program of his project, and therefore can be called his prophet. That is the only way the world can hear him! And besides, it is a special gift (of the spirit) that is not easily received, and not everyone is allowed to have it; and the man who receives it must have a special relationship with the divine.
The same is true of Bosnia and Herzegovina and its three constituent peoples, Croats, Serbs and Bosniak Muslims; and they need to be "melted" and turned into one substance - "Bosnian" - which is a name with three meanings, Croatian and Serbian and Muslim, and again, set three BH peoples - protecting the state's principle united from 3-fundamentals - where no one is close because everyone has spread out, and no one should be denied anything, because everyone else has gotten everything they need.
Well "aristocracy as truth" solves it so easily, recognizing the right attitude of things and having empathy for all divine beings - which are possible - where it is not deception, as it is set in the names of democracy, monarchy, oligarchy, so as to satisfy ad hoc at a particular time one's petty material need. The thoughts of the aristocracy are absolute and eternal, and they are not set in time, so that they follow the world - and time - but hold fast to the archetype of their heavenly decision. The profetology of the world, its mythology, can ask for it, if it decides that it is worth it in some of its time assumptions.
Reiterating here Nietzsche's assertion that the people like to be led, but so that it looks like they are leading, it should be said that the people "do not know" and therefore can not reach high gnostics in themselves, and keep in world creation under apologetics, or forced reference to dogmatic belief. The genius must be destroyed in order for the superficial prose of the world - on the agenda - to be realized in peace, and by resident people who can typically carry it for a while.
The messages of God are always in question, and despised in the world, in the "matter" and body of space and time, but they are also the most valuable - and world-creating - and almost none of the people really like when they come.
People are divided into imbeciles, idiots, mediocrities, talents and geniuses, when this is the highest truth according to the hierarchy of the spirit, which democracy must not understand, see, understand at all. In addition, it is the most important truth in philosophy, without which philosophy cannot be reached at all. In order for philosophy to be revealed, one must have a clear vision of the hierarchy of the Universe, which is also a hierarchy of people and souls, from which people and scientists - even very talented (and almost all intelligentsia) - are terribly fleeing. Well, the one who can't get to the top, feels that there is a better place, so he will always prefer to go for universal leveling, and thus secure a good place, a good position, or not endanger yourself. And that is the opinion that becomes the law for the world, because it holds the world position of that uniform existence in words and in the mantras of communism, or democracy - which is one and the same - and which is an algorithmic path for permanent and unquestioning enslavement.