Istina o nemogućem
Artemida © 2022 Anton Celin

STUDIO_________HOW TO TAKE OVER THE WORLD _? ______________KAKO OVLADATI SVIJETOM_? Anton Celin

.

Svijet bijele magije ili ezoterije u pravom smislu te riječi, tog govora, koja nije prodana pod nešto drugo, a da je to: da je to tobože - kako se uglavnom i misli - ili 1. egzoterija kao fundamentalna znanost koja je egzaktna, ili 2. egzorcizam koji je religija. Ovdje je dat odgovor na pitanje koje nije moguće postaviti "u svijetu", po razboru svemirske realne paranoje prostora i vremena, i ovo je istinita priča o raskrsnici pred svim svjetovima.

Portal afirmacije filozofije koje više nigdje nema u modernizmu: svijet nultog stadija bitka i stanja Postanja, razumijevanje brisanog prostora mišljenja, i dokazi s raskrsnice među bogovima gdje svi oni otpočinju govoriti. Moto ove metafizike je nužno i zauvijek riječ Thomasa Trahernea - a u vezi mogućnosti znanja realnog i transcendentalnog, kao jednog - kada kaže, da: "Ništa ne zna onako kako bi trebao da zna, taj tko misli da nešto zna, ako ne uvidi kako se mjesto i način toga nečega odnose prema Bogu, anđelima i ljudima, i prema svim stvorenjima na zemlji, u raju i paklu, u vremenu i vječnosti.

_____________


The world of white magic or esotericism in the true sense of the word, that speech, which is not sold under something else, but that it is: that it is supposedly - as is generally thought - or 1. exoteria as a fundamental science that is exact, or 2 .exorcism which is a religion. Here is the answer to a question that cannot be asked “in the world,” by the understanding of the cosmic real paranoia of space and time, and this is the true story of the crossroads before all worlds.

A portal to the affirmation of a philosophy nowhere else in modernism: a world of zero-stage battle and the state of Genesis, an understanding of the erased space of thought, and evidence from the crossroads among the gods where they all begin to speak. The motto of this metaphysics is necessarily and forever the word of Thomas Traherne - concerning the possibility of knowing the real and the transcendental, as one - when he says, "He knows nothing as he should know, he who thinks he knows something, if he does not see how the place and manner of that something relate to God, angels and men, and to all creatures on earth, in heaven and hell, in time and eternity.

_______

The portal of publishing houses for the affirmation of philosophy that is - already separate in itself - the world of the zero stage of the Battle and State of Being, understanding of the blurred space of thought, and the evidence from the intersection in front of all the worlds. The motto of this metaphysics - which is the only philosophy - is the statement of Thomas Traherne regarding the possibility of knowing the real and transcendental, which simply says "he does not know what he should know, who thinks he knows something if he does not see how the place and manner of this matter are related to God, angels and people, and to all creatures on earth, in heaven and hell, in time and eternity.
_______________

KAKO OVLADATI SVIJETOM?
..A kako ovladati svijetom stoji u činjenici kako razumjeti odnos transcendentalnosti i realnosti, a opet i obrnuto, kako razumjeti odnos objektivizma i misterija. Što je to u biti ono što postoji, a što je naspram toga Ništavilo, koje eto ne-postoji. Treba pogledati poruke Pisma, knjige koje su svjetotvorile, i bile bogoposlaničke i bogotvorne. Kako je to Biblija činila, kada je govorila po prorocima: i što je to profetrologija? Je li uopće moguće ovladavanje stvarnošću kao takvom, neovisnom, a da u tom trenutku ne događa i stvaranje? Na sva ova pitanja filozofija je odgovorila, ima svoju priču, pa se njezina Riječ nepobitno čuje, i moćno, te sa svih strana na nju opominju. Zato se treba usredsrediti na stalni učinak tog govora. Stvar je potpuno jednostavna, i ona stoji bitno na gradacijskoj ljestvici univerzuma, koja je i gradacijska ljestvica duša u svemiru. Naprosto, potrebno je imati moć i projektnu snagu da se uđe u ezoteriju, prostranstva slobode i čistog izgovora. Riječi se utjelovljuju! Treba naprosto biti govornikom koji će objaviti, gdje sve stoji u činjenici pretvaranja duha u realizam - kako je to gore bipolarno pretpostavljeno - onog eteričnog u tzv. materiju. Ako materija postoji, a filozofi niječu, onda je to iluzorno pretvaranje duha u tjelesnost, vanjsko. Treba biti prorokom koji će imati Riječ što će "probiti" stvarnost, na način da se utemelji, dokaže, utvrdi, sabere, novi projekt. Uvijek je to nevjerojatno rješenje u jednom, pred nemogućim: koji razmišlja stereotipno tako da je kodiran da bude taj svijet, kako je prije toga dogovoreno. A svjetovi se mijenjaju na nevjerojatne postavke: i prisutan je uvijek jedan ekvivalenciji događanja dobrog i zlog, onog nebeskog i zemaljskog; te mitologije kao slike i estetike svijeta, s efektima vremenskog zaziva u samu vremenitost, koja se odmah svezuje za kozmos, kao za bitak, sa zaboravom onog unutarnjeg – ezoterije - kada se iskazuje u formi profetolološkog. Ostvaruje se zamišljemo i svjetsko, a sedimentirano u samome prvom - i posljednjem - Logosu.
Sam prorok je izborno vrijeme i zato Početak. On je "razbio" kao nuklearnim udarom duha, "sadašnjost" na prostor i vrijeme, vremenitost, u znakovima vremena, te postigao i uzdigao činjenice s dokazima (budućeg) bitka svijeta, koje se usuglašava s kozmičkim događanjem unutar jednog separata Univerzalnog. Duša koja je pala u ponor nad ponorima ,traži svoje rješenje "u svijetu", tako da svakim korakom se sve više od tog Izvora udaljava. Nejasno osjeća potrebu za mirom i mjestom (topos), te u "graničnim situacijama" (Grenzsituation) beznađa, smrti, tame, propasti (Jaspers), centrira svoju psihu/prirodu u "Osu svemira", koja potom postaje linija uspona do Stvoritelja. Time je već dobila osobenost filozofije i poprimila prirodu proroka.
Morate zauzadati realnost da biste je "dobili"! Stvarnost će se događati onako kako je tekla logika tog izgovora - a unaprijed i unazad vremenu - po znakovima realizma estetike tog svijeta: meta/logike povezane s onim apsolutnim, koje se iracionalnim osjeća kao osebujno unutarnje stanje ne/mogućeg. Emocija je višim stadij duha od svijesti i zato temeljno odlučuje, te se algoritamski uvijek pretpostavlja. Ona se dogovara s besviješću, nevidljivo i veličanstveno kao bitno. Vi ćete iza toga postati magom vremena, navjestiteljom ili zakonodavcem projekta ostvarenog svijeta, kada će Vas netko tada moći prepoznati prorokom. Svijet će se uvijek događati po govoru besvijesti, u svijesti, a iracionalizam će se nad realnim istinama uvijek odvijati kao omaž, nad referentnim, kada mu njegovi kodovi budu izgledali kao materija. Ako je široko zauzet otvor energije prema Nultom stanju događanja, od Ništavilu prema vječnosti, u realizmu će i slijediti i logčan odgovor.
Svijet je činjenica koja je nevažna pred onim višim i najvišim, na razini najviše svijesti, ili besvijesti; jer je u besvjesnom Istina, svi svjetovi, unutra isvo stvaranje. Zato je u Pismu rečeno "Bog je među vama", ili u vama; i to se odnosilo zaista na veliki Subjektum, koji je veliko Ja, i koji je veliki nositelj sveg. Sve to nije nikada dobro tumačeno. Ali pred čovjekovu svijest importira se samo jedan svijet, gdje se u njega samo vjeruje. To i jest smisao i zalog intencionalnosti svijesti, dakle usredsređenosti u jednom pravcu vremena, na jednoj liniji, gdje će se pojavljivati veliki problem za razumijevanje filozofije. Uzmimo recimo S. Howkinga koji napada filozofiju sa svoje egzaktne, egzoterijske pozicije, govoreći i vjerujući da istražuje "univerzum", kako on i kaže, da to on čini od Velikog praska do Crne rupe, što bi značilo po njegovom od početka do kraja, naznajući niti o jednom niti o drugom ništa, niti i pretpostavljajući kako su oni mogući sa stanovišta velike istine, onoga što filozofija mora znati unaprijed, kao Objavu, i otkrivati. On je crnim prorokom crnoga proroštva: i to je njegov put zagovora velike apokalipse, koju je teologija (velikih) proroka naviješta – i vječno je to činila – kako se precizno govori u Bibliji i Knjizi postanja, ako se bude nesmotreno jelo s drveta znanja. Jedenje s drveta znanja jeste ono odoberno, ali za to treba dobiti božanski poziv, i to uzimanje plodova mora biti Objavljeno.
Po imenu Artemide, boginje, i njezina misterija.... pf..


______

HOW TO DOMINATE THE WORLD?
..And how to master the world lies in the fact of understanding the relationship of transcendentality and reality, and again and vice versa, how to understand the relationship of objectivism and mystery. What this is, in essence, what is there, and what is the Naschetto, what does not exist. It is necessary to look at the messages of the Scriptures, the books that have made it clear, and are rich and rich. What did the Bible do when she spoke of the prophets, and what is the prophethood? Is it possible to master reality as such, independent, and at that moment, not even creation? To all these questions the philosophy has answered, has its own story, so its word is indefensible, and powerful, and from all sides are being warned. Therefore, it is necessary to focus on the constant effect of that speech. The thing is quite simple, and it stands at the grading scale of the universe, which is the grading scale of souls in the universe. It is only necessary to have the power and the project power to enter the esoteric, the spaciousness of freedom and pure excuse. Words Incarnate! It should simply be the speaker to announce where everything is in the fact of turning the spirit into realism - as it is bipolarly assumed above - that ethereal in the so-called. matter. If matter exists, and philosophers deny it, then it is an illusory transformation of the spirit into the body, the outside. It should be a prophet who will have a Word that will "break through" reality, in such a way as to base, prove, establish, assemble, new project. It's always an unbelievable solution in one, impossible: one who thinks stereotypically so it is coded to be that world, as previously agreed. And the worlds are changing to incredible settings: and there is always one equivalent of the events of the good and the evil, the heavenly and the earthly; as well as mythologies such as images and aesthetics of the world, with the effects of time invocation in the very time that is immediately tied to the cosmos, as for being, with the forgetting of that inner - esoteric - when expressed in the form of a prophetic. We are imagining both the world and sedimented in the very first - and last - Logos.
The Prophet himself is the election time and therefore the Beginning. He "broke" as a nuclear strike of the spirit, the "present" of space and time, time, in signs of time, and attained and elevated the facts with the evidence of the (future) battle of the world, which conforms to the cosmic event within a single Universal divide. The soul that has fallen to the abyss of abyss, seeks its solution "in the world," so that every step further away from that source moves away. Unclear feels the need for peace and place (topos), and in the "Grenzsituation" of hopelessness, death, darkness, desolation (Jaspers), focuses his psyche / nature in the "Os of the Universe," which then becomes a line of ascents to the Creator. This has already gained the peculiarities of philosophy and assumed the nature of prophets.
You have to overcome the reality to get it! Reality will be the way in which the logic of this pronouncement came - in advance and backward - by the signs of the realism of the aesthetics of the world: the meta / logic associated with the absolute, irrationally feels like a peculiar internal state unavailable. Emotion is a higher stage of the spirit of consciousness and therefore it basically decides and algorithmically always assumes. She agrees with the falsehood, invisible and magnificent as essential. You will then become the magician of the time, the initiator, or the legislator of the project of the created world, when someone will then be able to identify you with the prophet. The world will always happen in the talk of unconsciousness, in consciousness, and irrationalism will always be about the real truths as self-referential, when its codes look like matter. If the wide open energy opening towards the Null state of events, from Nullness to Eternity, the logic response will be followed in realism.
The world is a fact that is irrelevant before those highest and highest, at the level of the highest level of consciousness, or the unconscious; because in the Divine Truth, all the worlds, there is the creation. Therefore, in Scripture, "God is among you", or in you; and this really referred to the great Subject, which is great I, and who is the great bearer of all things. All this has never been properly interpreted. But in front of the human consciousness, only one world is implied, where only one believes in it. That is, the meaning and the pledge of the intentionality of consciousness, that is, the focus in one direction of time, on one line, where a great problem for understanding philosophy will arise. Let's say, S. Howking, who attacks the philosophy of his exact, exoteric position, saying and believing that he is exploring the "universe," as he says, that he does from the Great Burst to the Black Hole, which would mean his beginning to the end, noting about one or the other about anything, nor assuming that they are possible from the point of view of the great truth, what philosophy must know in advance, as an Objection, and discover. He is the black prophet of the black prophecy: this is his way of interpreting the great apocalypse, which the theology of the (great) prophet proclaims - and forever did - as it is accurately spoken in the Bible and the Book of Being, if it is unconscious food from the tree of knowledge. Eating from the tree of knowledge is what it is good for, but for that it is necessary to receive a divine call, and the harvest must be made.
By the name of Artemis, the goddess, and her mystery .... pf .._________

THE WORLD IS BECOMING TO THE SOUL CAN NOT CATCH EVER-PRESENT "SPEED ETERNITY", AND IN ITS INERTIA GETS TIME
Otherwise, is a God-deputies.
Carefully reading the bit characters and the universe we see evidence of permanent errors and correct: it would mean that the moment I shoot all your such opportunities, ephemeris, remains his way to All / Creator. The process of the fall and the forgetting of the world is the first logic, the principle of returning to the knowledge of the first is the presence of the second aesthetics, poetry spirit as the invocation of the mysteries of the soul itself, that it be centered in Osu Universe, as practiced art in all parts of the world, and the time in occult religion becomes mythology.
Here are hidden all the laws all / the creatures. (AC)Otvorena knjiga vječne tajne nužne skrivenosti, govori da:
SVIJET POSTAJE TAKO ŠTO DUŠA NE MOŽE UHVATITI STALNO PRISUTNU "BRZINU VJEČNOSTI", TE U SVOJOJ TROMOSTI DOBIVA VRIJEME
U protivnom je bogo-poslanička.
Pomno iščitavajući i bitne znakove Univerzuma vidimo dokaze stalnih grešaka i ispravljanja: što bi značilo da onog trenutka kada sam ispuca sve svoje takve mogućnosti, efemerida, ostaje mu put do Sve/Stvoritelja. Postupak tog pada i tog zaborava u svijetu jest 1. logika, a načelo povratka u znanje Prvog prisustva jeste 2. estetika, poezija duha kao zazivanje misterija same duše, koja Centrira nju u Osu Svemira, što prakticira umjetnost na svim stranama svijeta, te na čas u okultu religije postaje mitologija.
Ovdje su i sakriveni svi zakoni svjetotvorstva. (AC)__________
Recommendation gateways portal ETERNAL QUEEN OF WORLDS:
"Make your life such that no one can touch you without having and that God touches!" - (M. Eckhart)


Preporuka pristupnicima portalu VJEČNE VLADARICE SVJETOVIMA:
"Učini svoj život takvim da nitko ne može tebe dodirnuti a da prije toga Boga ne dodirne!" - (M. Eckhart)


© 2012 Anton Celin