Istina o nemogućem
Artemida © 2022 Anton Celin

** STATUS OF PHILOSOPHY ___________________________/ ** STATUS FILOZOFIJE __(U) Anton Celin

The philosophy was destroyed and it was destroyed on the horizon of our world and time; it is milled and aligned in our area events: canceled and taken off the agenda, and as such it is even further - when the world is trying to pull out of the paradigm of retaining hypostasis in which mankind are tangled - finished off. Today, no one philosophy can not remember. I wish someone different warning? Mentioned insane assumptions around it and wondrous thoughts call incoherent answers. Philosophy is while still falling to the ground like that ever lukewarm and interpreted anti / philosophical resources with complete ignorance esoteric, and today it on the ground - if it is one - as a "country" explains the philosophical secret algorithm spirit by Genesis, a clerk of Prophet teaches wisdom. There is a lot of interesting Oxford with his ignorance or anti-knowledge of the truth, and insisting on the wrong: a very powerful and simple, tactical arms of the world, so to wonder whether this fact consequence masterfully deliberate deception of those "mature" to grind the smaller ones mature, making them slaves, or not so expressed great own dullness. It is - however - such as the "sent" to the horizon of possible legislative expectations.
But to me at all clear on the essential point between consciousness and unconsciousness, in which the intersection and it reveals, and as it takes place in and evolving. It is there that the sea and presumed. British crown knows what he's doing, and it is permitted. Oxford is one of her given task, "homework" - and undoubtedly even tacitly - set to rise because, think, to negotiate with someone - if possible - a counter / philosophy that the algorithm to maintain the spirit of the world in time. He will be responsible for monitoring the system to them and easily predictable consequence of there control dograđanje by nalozimudna hidden prophet. Space is the space and time that is the time, there is really no doubt: later to know that this is codified in relation to human scientific evidence.
This is not sophistry than time Access: and that is always a real logic to which one can always lean a scientist who will come and say that this "science", it is the only demonstrably clear. The world then there takes place so that takes on all forms of belief. The belief is again at the end appears as a sure proof.
It is better to believe in the philosophy of the principle of any religious leader who has provided evidence of (his) svjetotvorenja, but ask about the postulates that are unattainable. They are so unattainable.
Do not use any more questions than it answers intuitive offering.
There are deep codes within the esoteric why this is so, and is set in accordance with the foundation of the world. But each country has its Predrag Vranickog to cover fraud manner of subordination: the administrative power to the nobility whose curd pressed. Yad spirit becomes a force in the matter. It was then a world, in a space by the time myself sufficient evidence.
Philosophy are more harm inflicted by those who have studied philosophy, but those who are hated.
Those who called themselves philosophers, and the name itself wanted to take, that is called "philosophers", it seemed to them to resist. Those who hated philosophy clearly said they did not want it, that's impossible, because they felt something subversive in it, and were clearly against it, and right. It was a proper reflection. It goes with creativity. With them it was not easy to fight.
They, however, who are due to good positions wanted to be philosophers, did not have the foundation philosophy in itself, ancient, and it's "love" - ​​which is the famous "love of wisdom" - that is self-evident, which is evident in perpetuity. They are primarily of a love for it that they are wise (supposedly), and to show wisdom in the reference section of the Absolute, that is part of the Universe, which is codified in the state lost eternity, as time: and as the world of space and time.
This was partly allowed them.


_________
Filozofija je razorena i ona je uništena na horizontu našega svijeta i vremena; ona je samljevena i poravnata u našem prostoru događanja: stornirana i skinuta s dnevnog reda te kao takva ona je još i dodatno - kada je svijet pokušala da izvadi iz paradigmi držećih hipostaza u koje se čovječanstvo zapetljalo - dotučena. Danas se nitko više filozofije ne može sjetiti. Volio bih da me netko drugačije opomene? Spominju se sulude pretpostavke oko nje i čudesne misli zazivaju nesuvisle odgovore. Filozofija je dok je još padala prema zemlji takva još mlaćena i tumačena protu/filozofskim sredstvima s potpunim neznanjem ezoterije, te danas ona na zemlji - ako je to ona - kao "zemlja" tumači filozofske tajne algoritma duha po Postanju, a činovnik božjeg poslanika uči mudrosti. Tu je Oxford dosta interesantan sa svojim neznanjem ili protu-znanjem istine, te insistiranjem na pogrešnom: vrlo snažno i jednostavno, u taktici zbunjenog svijeta, tako da se pitam da je li ta činjenica posljedica maestralno smišljene varke onih "zrelijih" da samelju one manje zrelije, čineći ih robovima, ili baš tako izražena velika vlastita tupost. Ona se – međutim – kao takva "šalje" prema horizontu mogućih zakonodavnih očekivanja.
Ipak je meni to sve jasno na bitnoj točki između svijesti i besvijesti, na kom raskrižju se to i otkriva, a kako se i odigrava u tvorenje. Ono se tu tu mora i pretpostavljati. Britanska kruna zna što radi i njoj je to dopušteno. Oxford je jedan od nje zadan zadatak, "domaći zadatak" – čak nesumnjivo i prešutno - postavljen zato da uzdigne, smisli, da dogovori s nekim – ako je to moguće - neku protu/filozofiju koja će algoritmom duha održati taj svijet u vremenu. On će biti zadužen da nadzire sustav njima predvidljivih posljedica i lako odatle kontrolirati dograđanje po nalozimudna skrivenog proroka. U prostoru koji je prostor i vremenu koje je vrijeme, postojanje je zaista nesumnjivo: kasnije se ne zna da je to kodificirano u odnosu ljudskog znanstvenog dokaza.
Nije ovo sofizam nego put Pristupa: a to je uvijek realna logika na koju se uvijek može nasloniti neki znanstvenik koji će doći i reći da je to "znanost", da je to jedino jasno dokazivo. Svijet se onda odatle odvija tako, da poprima sve oblike vjerovanja. Vjerovanje se opet na kraju pojavljuje kao siguran dokaz.
Bolje vjerovati u filozofiju po načelu bilo kojeg religioznog vođe koji je pružio dokaze (svog) svjetotvorenja, nego se pitati o postulatima koji su nedostižni. Oni su tako nedostižni.
Ne smiju se postavljati veća pitanja nego što se intuitivno nude odgovori.
Postoje duboki kodovi unutar ezoterije zbog kojih je to tako, i postavljeno je u suglasnosti sa Postanjem svijeta. Međutim svaka država ima svog Predraga Vranickog da pokrije prevare načinom subordinacije: administrativnom silom velmože uz čije se skuti prislonio. Jad duha postaje sila u materiji. To je onda jednom svijetu, u prostoru po njegovu vremenu sam sebi dostatan dokaz.
Filozofiji su više zla nanijeli oni koji su se bavili filozofijom, nego oni koji su se mrzili.
Oni koji su se zvali filozofima i to ime htjeli sebi da uzmu, da se zovu "filozofima", činilo im se to neodoljivo. Oni pak koji su mrzili filozofiju su jasno su rekli da je ne žele, da je to nemoguće, jer su osjetili nešto rušilaćko u tome, i bili jasno protiv, i u pravu. Bilo je to pravilno razmišljanje. To ide sa stvaralaštvom. S njima se bilo lako boriti.
Oni međutim koji su zbog dobrih pozicija htjeli biti filozofima, nisu imali temelj filozofije u sebi, antički, a to je "ljubav" - koja je poznata "ljubav prema mudrosti" - koja je i očiglednost, vječnost u očiglednosti. Oni su prvenstveno imali ljubav prema tome da oni budu mudri (tobože), te da se pokažu mudrim u referentnom dijelu Apsoluta, dakle dijelu Univerzuma koji je kodificiranom u stanju izgubljene vječnosti, što je vrijeme: i što je i svijet i prostor i vrijeme.
To je bilo djelimično njima dopušteno.