Istina o nemogućem
Artemida © 2018 Anton Celin

STUDIO_________HOW TO TAKE OVER THE WORLD _? ______________KAKO OVLADATI SVIJETOM_? Anton Celin

Svijet bijele magije
- odgovora na pitanje koje nije moguće postaviti u svijetu - po prostoru - u razboru paranoje vremena -

s raskrsnice svih svjetovaPortal nakladničke kuće za afirmaciju filozofije koja je – već sam po sebi odvojen - svijet nultog stadija bitka i stanja Postanja, razumijevanjee brisanog prostora mišljenja, a i dokazi s raskrsnice pred svim svjetovima. Moto ove metafizike – koja je jedina filozofija - je izjava Thomasa Trahernea u vezi sa mogućnošću znanja realnog i transcendentalnog, a koja jednostavno kaže da "ništa ne zna onako kako bi trebao da zna, taj tko misli da nešto zna, ako ne uvidi kako se mjesto i način toga nečega odnose prema Bogu, anđelima i ljudima, i prema svim stvorenjima na zemlji, u raju i paklu, u vremenu i vječnosti.


_____________


White world magic
- Answer to the question that can not be set in the world - in space - in understanding of paranoia time -

the intersection of the worlds


_______

The portal of publishing houses for the affirmation of philosophy that is - already separate in itself - the world of the zero stage of the Battle and State of Being, understanding of the blurred space of thought, and the evidence from the intersection in front of all the worlds. The motto of this metaphysics - which is the only philosophy - is the statement of Thomas Traherne regarding the possibility of knowing the real and transcendental, which simply says "he does not know what he should know, who thinks he knows something if he does not see how the place and manner of this matter are related to God, angels and people, and to all creatures on earth, in heaven and hell, in time and eternity.
_______________

KAKO OVLADATI SVIJETOM?
..Ta činjenica stoji u tajni kako razumjeti odnos transcendentalnosti i realnosti, a opet obrnuto, objektivizma i misterija. Treba pogledati poruke i Pisma, knjiga koje su svjetotvorile, i bile bogoposlaničke i bogotvorne. Kako je to Biblija činila: ako je to činila, i ako je uopće to važno za ovladavanje stvarnošću? Njena Riječ se nepobitno čuje i drugi na nju opominju. Treba naprosto biti govornikom koji će govoriti, tako da mu se misli otjelovljuju. Sve stoji u činjenici pretvaranja duha u realizam, da pogrešno ne pretpostavimo ovdje "u nepostojeću" materiju. Treba biti prorokom koji će imati riječ što će "probiti" stvarnost na način da se novi projekt sabire. Uvijek je to nevjerojatno rješenje u jednom svijetu koji razmišlja stereotipno, a kodiran tako da bude taj svijet. A svjetovi se mijenjaju na nevjerojatne postavke: i prisutan je uvijek jedan ekvilibriji događanja dobrog i lošeg, onog nebeskog i onog zemaljskog; te mitologije kao slike i estetike, a i efekta vremenskog zaziva unutar profetolološkog. Ostvaruje se zamišljemo sedimentirano u samome prvom Logosu.
Sam prorok je izborno vrijeme i zato Početak. On je "razbio", kao nuklearnim udarom duha, sadašnjost na prostor u znakovima vremena, te postigao vremenitost. Duša koja je pala u ponor nad ponorima traži svoje rješenje "u svijetu", tako da svakim korakom sve više u tom svijetu se udaljava od Izvora, Početka. Nejasno osjeća potrebu za mirom i mjestom (toposom), te u graničnim situacijama beznađa, tame i propasti, centrira svoju psihu u "os svemira", koja postaje linija puta energije do Univerzuma, putnja do Stvoritelja. Time je već dobila osobenost filozofije i poprima priroda proroka.
Morate zauzadati realnost da bi je dobili! Stvarnost će se događati upravo onako kako je tekla logika tog izgovora - a unaprijed i unazad vremenu – po zakonima jedne meta/logike povezana s emocijama iracionalizma: višim stadijem od svijesti koji to pretpostavlja. Vi ćete iza toga postati magom vremena, navjestiteljom ili zakonodavcem ostvarenja svijeta, koji će biti to što jeste po nagovoru (besvijesti), te postati prorokom. Slijediti će dobar odgovor samo ako je široko zauzet otvor energije prema stadima prvog događanja, iza vječnosti.
Po imenu Artemide, boginje, i njezina misterija....pf..

______

HOW TO DOMINATE THE WORLD?
..This fact lies in the mystery of understanding the relationship of transcendentality and reality, and yet reverse, objectivism and mystery. It is necessary to look at the messages and the Scriptures, the books that have made it clear, and are rich and rich. What did the Bible do, if it did, and if it was important to master reality? Her Word is unconsciously heard and others are being warned. It should simply be a speaker who will speak, so his thoughts are embellished. Everything is in the fact of turning the spirit into realism, to misunderstand here not "in the present" matter. It should be a prophet who will have a word that will "break through" the reality in a way that the new project will be assembled. It's always an incredible solution in a world that thinks stereotypically and is coded to be the world. And the worlds are changing to incredible settings: and there is always one equilibrium of the events of the good and the bad, the heavenly and the earthly; and mythologies such as images and aesthetics, as well as the effect of time invocation within the prophetic. We are imagining sedimented in the very first Logos.
The Prophet himself is the election time and therefore the Beginning. He "broke", as a nuclear stroke of spirit, the present on the space in the signs of time, and achieved temporality. The soul that has fallen into the abyss of the abyss is seeking for its solution "in the world", so that every step in the world is moving away from the Source, the Beginning. It is unclear to feel the need for peace and place (topos), and in borderless situations of hopelessness, darkness and failure, it centers its psyche in the "cosmic universe", which becomes the path of energy to the Universe, the way to the Creator. This has already acquired the peculiarity of philosophy and takes on the nature of the prophet.
You have to overcome the reality to get it! Reality will happen exactly as the logic of this excerpt ran - both in advance and backward - by the laws of one meta / logic associated with the emotions of irrationalism: the higher stage of the consciousness it assumes. You will then become the magician of the time, the initiator, or the legislator of the realization of the world, which will be what you are by persuasion, and become a prophet. It will only be a good answer if it is a wide-open energy gap towards the stages of the first event, beyond eternity.
By the name of Artemis, the goddess, and her mystery....pf ..
_________

THE WORLD IS BECOMING TO THE SOUL CAN NOT CATCH EVER-PRESENT "SPEED ETERNITY", AND IN ITS INERTIA GETS TIME
Otherwise, is a God-deputies.
Carefully reading the bit characters and the universe we see evidence of permanent errors and correct: it would mean that the moment I shoot all your such opportunities, ephemeris, remains his way to All / Creator. The process of the fall and the forgetting of the world is the first logic, the principle of returning to the knowledge of the first is the presence of the second aesthetics, poetry spirit as the invocation of the mysteries of the soul itself, that it be centered in Osu Universe, as practiced art in all parts of the world, and the time in occult religion becomes mythology.
Here are hidden all the laws all / the creatures. (AC)Otvorena knjiga vječne tajne nužne skrivenosti, govori da:
SVIJET POSTAJE TAKO ŠTO DUŠA NE MOŽE UHVATITI STALNO PRISUTNU "BRZINU VJEČNOSTI", TE U SVOJOJ TROMOSTI DOBIVA VRIJEME
U protivnom je bogo-poslanička.
Pomno iščitavajući i bitne znakove Univerzuma vidimo dokaze stalnih grešaka i ispravljanja: što bi značilo da onog trenutka kada sam ispuca sve svoje takve mogućnosti, efemerida, ostaje mu put do Sve/Stvoritelja. Postupak tog pada i tog zaborava u svijetu jest 1. logika, a načelo povratka u znanje Prvog prisustva jeste 2. estetika, poezija duha kao zazivanje misterija same duše, koja Centrira nju u Osu Svemira, što prakticira umjetnost na svim stranama svijeta, te na čas u okultu religije postaje mitologija.
Ovdje su i sakriveni svi zakoni svjetotvorstva. (AC)__________
Recommendation gateways portal ETERNAL QUEEN OF WORLDS:
"Make your life such that no one can touch you without having and that God touches!" - (M. Eckhart)


Preporuka pristupnicima portalu VJEČNE VLADARICE SVJETOVIMA:
"Učini svoj život takvim da nitko ne može tebe dodirnuti a da prije toga Boga ne dodirne!" - (M. Eckhart)


© 2012 Anton Celin