Istina o nemogućem
Artemida © 2018 Anton Celin

STUDIO_________HOW TO TAKE OVER THE WORLD _? ______________KAKO OVLADATI SVIJETOM_? Anton Celin

white magic
- Answer to the question that can not be set in the world - in space - in understanding of paranoia time -

the intersection of the worlds
_______________
The portal of publishing houses for the affirmation of philosophy that is - already separate in itself - the world of the zero stage of the Battle and State of Being, understanding of the blurred space of thought, and the evidence from the intersection in front of all the worlds. The motto of this metaphysics - which is the only philosophy - is the statement of Thomas Traherne regarding the possibility of knowing the real and transcendental, which simply says "he does not know what he should know, who thinks he knows something if he does not see how the place and manner of this matter are related to God, angels and people, and to all creatures on earth, in heaven and hell, in time and eternity.

How to master the world? This fact is in secret to understand the relationship of transcendence and reality. How did the Bible do it? You should look at the messages and letters - the books - that have been world-wide, and they are rich and rich. There must be a prophet who has a word that will "break through" the reality of how the project is assembled. The prophet himself is the election time and therefore the beginning. He broke - like a nuclear bomb of spirit - the present on the space in the signs of time, and on the timing. The soul has fallen and seeks the "world" solution, so that every step is further distancing itself from the beginning. It is unclear to feel the need for a topos - and in the marginal situations of spirit, hopelessness and failure, it centers its position in the space of the universe. This already gives people and forms of philosophy and takes on the nature of the prophet.

You have to overcome the reality to get it: Reality will happen just as the logic of that pronunciation came about, and in advance and backward you will become a prophet. Behind it will follow a good answer if it is a wide-open energy gap from the creator.

By the name of Artemis, the goddess, and her mystery.


_________ _________
bijele magije
- odgovora na pitanje koje nije moguće postaviti u svijetu - po prostoru - u razboru paranoje vremena -

s raskrsnice svih svjetova

_________ _________
Portal nakladničke kuće za afirmaciju filozofije koja je – već sam po sebi odvojen - svijet nultog stadija bitka i stanja Postanja, razumijevanjee brisanog prostora mišljenja, a i dokazi s raskrsnice pred svim svjetovima. Moto ove metafizike – koja je jedina filozofija - je izjava Thomasa Trahernea u vezi sa mogućnošću znanja realnog i transcendentalnog, a koja jednostavno kaže da "ništa ne zna onako kako bi trebao da zna, taj tko misli da nešto zna, ako ne uvidi kako se mjesto i način toga nečega odnose prema Bogu, anđelima i ljudima, i prema svim stvorenjima na zemlji, u raju i paklu, u vremenu i vječnosti.

A kako ovladati svijetom? Ta činjenica stoji u tajni kako razumjeti odnos transcendentalnosti i realnosti. Kako je to Biblija učinila? Treba pogledati poruke i pisma - knjige - koje su svjetotvorile, i bile bogoposlaničke i bogotvorile. Treba biti prorok koji ima riječ što će "probiti" stvarnost na način na koji se projekt sabire. Sam prorok je izborno vrijeme i zato početak. On je razbio - kao nuklearnom bombom duha - sadašnjost na prostor u znakovima vremena, te na vremenitost. Duša je pala i traži rješenje "u svijetu", tako da se svakim korakom sve više udaljava od Početka. Nejasno osjeća potrebu za mirom - mjestom (topos) - te u graničnim situacijama duha, beznađa i propasti, centrira svoju poziciju u osu svemira. Time već dobiva osobeine i oblike filozofije i poprima prirodu proroka.

Morate zauzadati realnost da bi je dobili: Stvarnost će se događati onako kako je tekla logika tog izgovora, a unaprijed i unazad vremenu ti ćeš postati prorokom. Iza toga će slijediti dobar odgovor ako je široko zauzet otvor energije od stvoritelja.

Po imenu Artemide, boginje, i njezina misterija._________
Open Book eternal secrets necessary concealment, says that:
THE WORLD IS BECOMING TO THE SOUL CAN NOT CATCH EVER-PRESENT "SPEED ETERNITY", AND IN ITS INERTIA GETS TIME
Otherwise, is a God-deputies.
Carefully reading the bit characters and the universe we see evidence of permanent errors and correct: it would mean that the moment I shoot all your such opportunities, ephemeris, remains his way to All / Creator. The process of the fall and the forgetting of the world is the first logic, the principle of returning to the knowledge of the first is the presence of the second aesthetics, poetry spirit as the invocation of the mysteries of the soul itself, that it be centered in Osu Universe, as practiced art in all parts of the world, and the time in occult religion becomes mythology.
Here are hidden all the laws all / the creatures. (AC)Otvorena knjiga vječne tajne nužne skrivenosti, govori da:
SVIJET POSTAJE TAKO ŠTO DUŠA NE MOŽE UHVATITI STALNO PRISUTNU "BRZINU VJEČNOSTI", TE U SVOJOJ TROMOSTI DOBIVA VRIJEME
U protivnom je bogo-poslanička.
Pomno iščitavajući i bitne znakove Univerzuma vidimo dokaze stalnih grešaka i ispravljanja: što bi značilo da onog trenutka kada sam ispuca sve svoje takve mogućnosti, efemerida, ostaje mu put do Sve/Stvoritelja. Postupak tog pada i tog zaborava u svijetu jest 1. logika, a načelo povratka u znanje Prvog prisustva jeste 2. estetika, poezija duha kao zazivanje misterija same duše, koja Centrira nju u Osu Svemira, što prakticira umjetnost na svim stranama svijeta, te na čas u okultu religije postaje mitologija.
Ovdje su i sakriveni svi zakoni svjetotvorstva. (AC)__________
Recommendation gateways portal ETERNAL QUEEN OF WORLDS:
"Make your life such that no one can touch you without having and that God touches!" - (M. Eckhart)


Preporuka pristupnicima portalu VJEČNE VLADARICE SVJETOVIMA:
"Učini svoj život takvim da nitko ne može tebe dodirnuti a da prije toga Boga ne dodirne!" - (M. Eckhart)


© 2012 Anton Celin